2016 Symposium Pictures

DSC_2592.JPG (362125 bytes)    DSC_2597.JPG (347231 bytes)

DSC_2598.JPG (2882412 bytes)    DSC_2602.JPG (379869 bytes)

DSC_2607.JPG (463775 bytes)    DSC_2612.JPG (400628 bytes)

DSC_2617.JPG (451562 bytes)    DSC_2622.JPG (384532 bytes)

DSC_2627.JPG (338011 bytes)    DSC_2632.JPG (377478 bytes)

DSC_2637.JPG (409672 bytes)    DSC_2642.JPG (431574 bytes)

DSC_2647.JPG (392131 bytes)    DSC_2652.JPG (447195 bytes)

DSC_2657.JPG (419815 bytes)    DSC_2662.JPG (424402 bytes)

DSC_2667.JPG (407969 bytes)    DSC_2672.JPG (430348 bytes)

DSC_2677.JPG (431378 bytes)    DSC_2687.JPG (486753 bytes)

DSC_2692.JPG (418914 bytes)    DSC_2697.JPG (436818 bytes)

DSC_2698.JPG (438786 bytes)    DSC_2707.JPG (426886 bytes)

DSC_2712.JPG (445697 bytes)    DSC_2713.JPG (445096 bytes)

DSC_2717.JPG (528993 bytes)    DSC_2721.JPG (387822 bytes)

DSC_2727.JPG (355839 bytes)    DSC_2736.JPG (311605 bytes)

DSC_2739.JPG (307597 bytes)    DSC_2741.JPG (419100 bytes)

DSC_2743.JPG (554680 bytes)    DSC_2744.JPG (591573 bytes)

DSC_2745.JPG (425681 bytes)    DSC_2746.JPG (353936 bytes)

DSC_2748.JPG (420734 bytes)    DSC_2751.JPG (356263 bytes)

DSC_2754.JPG (555522 bytes)    DSC_2761.JPG (326920 bytes)

DSC_2776.JPG (329538 bytes)    DSC_2796.JPG (436327 bytes)

DSC_2799.JPG (2822851 bytes)    DSC_2806.JPG (526914 bytes)